تبلیغات
shadan blog - قسمت هشتم / در باب دلبستگی

قسمت هشتم / در باب دلبستگی

21 مهر 95 01:56

نویسنده : قند پارسی
قسمت هشتم / در باب دلبستگی

به پیله دَرون كِرم دارد وطن 
تو پروانه ای دل زِ پیله بكَن

چو عاشق شُدی سر بپیچ از حواس 
كه دلدادگانند دلبر شناس 

خُداوند چون خاك آدم ببیخت 
ببوسید و در قالب عشق ریخت

نه آن بوسه کز لب نشیند به لب 
چنین بوسه دوراست از ذات رب

گل آدم از بوسه چون گل شکُفت 
به خود ذات اعلا تبارک بگُفت

چو شُد آدمی صاحب الاختیار 
بدو داد چَشم حقیقت شكار

سَرِ مَردِ عاشق به بند دل است 
پَسَندَد هر آنچه پَسَند دل است 

نه عشق است دلبسته بودن به تن 
به دلبستگی تار بر تن نتن

همی عشق دارد به دل ، بستگی 
كه عشق است پایان دلبستگی

دلی را كه از عاشقی بهره نیست 
چه داند كه احوال عُشاق چیست

مجوی از دل اُفتاده نام و نشان 
كه وِی جای دل دارد آتشفشان 

چنان عشق جانان به خون وِی است 
كه مهرش به رَگ رَهنمون وِی است

به زین مُغَرًَق ، به اسب سیاه 
نیندیشد و سر نپیچد ز راه 

نپیچد سر از راه مقصود خویش 
نه از دیو ترسد نه از هفت نیش 

نه چون طفل بُگریزد ازبانگ سگ 
نه چون سنگ فارغ ز خونست و رگ

به عشق عاشقان تا كمر بسته اند 
به كام دل آرام ننشسته اند 

چو عشق نُطفه اش درنظر بسته شد 
نظر خازن دُرج در بسته شد

رِحَم را بماند دل عاشقان 
كه گیرد در او نُطفه ء عشق جان 

نداری تو در دل اگر دَردِ عشق 
مرو گِردعشق چون نِه ای مَردِ عشق

اگر عاشقی چون مَترسك نباش 
چرایی زمین گیر چون آق داش

نشاید زِ دیوار عشق بَر شُدن 
بُلندست می باید از در شُدن

هر آن درد كز سوی جانان بُوَد 
چو زو می رسد راحت جان بُوَد 

به شاه خُراسان كه شاهِ من است 
به شاهی كه او خِضرِ راهِ من است

غمِ عشق دارم مرا باك نیست 
دلِ عاشق آلودهء خاك نیست

به جانان قسم من به جان راحتم 
نه از جان زِ هر دو جهان راحتم


  


دیدگاه ها : نظرات