تبلیغات
shadan blog - قسمت هفتم / دیدن نوش آفرین اسکندر را

قسمت هفتم / دیدن نوش آفرین اسکندر را

21 مهر 95 01:47

نویسنده : قند پارسیقسمت هفتم / دیدن نوش آفرین اسکندر راوزآن سوی نوش آفرین بنگرید 
میـان سواران سواری بدیـد 

یكی دید چون یوسف دلستـان 
به دور از زُلیخـا و آن آستـان 

به خِنگ سفید و به زین سیاه
بـه سَر اَندَرش خُسروانی كُـلاه

چو پیش آمـد آن بَختیاری سوار 
برفت از سَرَش هوش و از دل قرار

بـه دل گشت مُشتاق دیدار او 
زُلیخا صفت شُد خریدار او 

چو نزدیك شُد روی ماهش بدید 
بَر و كِتف و زُلفِ سیاهش بدید 

بیـامد چو نزدیك و نزدیك تر 
از آنچه گُمان داشت بـُد نیك تر

به بالا چو شمشاد باغِ بِهشت 
دل اَفروز رُخ چون چراغ كِنِشت

بَناگوش سیمین زِ سُنبُل سیـاه 
نَبـُد گر چه بودش دو كاكُل سیـاه 

در اِستـاد سَرو خرامـان او 
كه دل سر كشیدی زِ فرمـان او 

چو مستان بـه چشم اَندَرش بنگرید 
به چشم اَندَرش جوشش عشق دیـد

سیـاوش رُخی بر سَمندی سوار 
بدید و چو سُودابه شُد بی قـرار


***

نگـاه دو عاشق نبـاشد حرام 
چو دیدار رودابه با پور سـام

نظاره كُنان مـاه در روی مـاه 
بـِداد آشنایی نگاه با نگاه 

میان دو دلـدادهء بی قـرار 
زبان سُخنگو نیاید به كـار

سُخن گُفت خواهند بـا چشمشان 
زبان است چشم سُخندانشان

زبان و دلِ مـرد عاشق یكیست 
دو چَشمش بگوید كه میلش به كیست

سِكندر چو رامین ولی رامِ این 
زِ راه آمد و بـُرد آرام این 

چو نوش آفرین دید سیـمای او 
بلرزید آن سَروِ بالای او

به سُرخی رُخش همچو شَنگَرف شُد 
دل ای دل كه كار دل ازحرف شُد

لبش گرچه راز درون می نَهُفت 
دو چَشمَش تو گُفتی به آواز گُفت 

كه ای سُنبلت ناز را داده خَم 
كه من هم گرفتار عشق تواَم

چه دانستمی مرد رویای من 
به دُبا نِهَد پا به دُنیایِ من 

كِرشمه بیاوَرد در چَشم مست 
سَرِ زُلف پیچـاند بـا نـاز شَصت

اشاره نمودی به زُلف كمند 
كه سُستی مكُن پای صبرش ببند 

شكاری عجب طُرفه در دام توست 
بگیر و ببندش كه او رام توست

چه خوش گُفته اند عاشقان آتشند 
به یك غَمزه یك عُمر نازت كشند 

بكُن ناز تا او نیاز آورد 
گَرت از كمند جست باز آورد 

به دل آتش عشق او تیز كُن 
دو نرگس بر او فتنه انگیز كُن 

بر او عرضه كُن لَعلِ عَنًاب را 
چو شُد تشنه بر وی ببند آب را 

به رُخسار رومی به زُلفِ حَبَش 
دلش را به هر جـا که خواهی بِکَش


 


دیدگاه ها : نظرات