تبلیغات
shadan blog - قسمت دوم / در صفت جوانی

قسمت دوم / در صفت جوانی

21 مهر 95 00:46

نویسنده : قند پارسی


قسمت دوم / در صفت جوانی
اگر در جوانی نمایی درنگ 
جوانـان نترسند از نـام و ننگ 

جوان را سری هست پرشور وشَر 
جوانیـست آتشفشـان در بَشَر

جوانی جُنونی است مقبول دل 
بمـاند جُنـون در جوان تـا چهل

جوان چون بِشُد جمع با این چهار 
سَمند و تُفنگ و بهار و شكار

به خامی,دل خود همی خون كُند 
سَر از طاعت عقل بیرون كُند

خرد در جوانان همی زایل است 
مَهار جوانان بـه دست دل است  


دیدگاه ها : نظرات